INTERGRAM

Klimentská 1207/10
110 00 , Praha 1

Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, kolektivní správce působící dle zákona 121/2000 Sb. na základě pověření Ministerstva Kultury České Republiky (k nahlédnutí zde a zde) a oprávnění vydaném Ministerstvem Vnitra České Republiky. Společnost INTERGRAM je členem mezinárodních organizací působících na poli ochrany duševního vlastnictví ustanovených na základě mezinárodních smluv, jejichž řádné dodržování bylo a zůstává podmínkou našeho přijetí  do Evropského společenství.

Předmětem činnosti společnosti INTERGRAM je ochrana práv zastupovaných na území České republiky a to jak uzavíráním licenčních smluv, tak vyhledáváním nepovoleného užívání chráněného obsahu k přímému či nepřímému hospodářskému prospěchu. Dle zákona 121/2000 Sb. v platném znění vyplývá použivateli povinnost ohlásit použití chráněného obsahu, tzv. "veřejnou produkci" 30 dní před zahájením jejího provozování. V případě, že takto neučiní, koná v rozporu s platným právem a vystavuje se možnému postihu dle zákona 121/2000 Sb.

Veřejnou produkcí rozumíme zprostředkování autorsky chráněného obsahu třetím osobám v rámci podnikání fyzických právnických osob. Osobou třetí se rozumí jakákoli osoba přítomná během zprostředkování chráněného obsahu a to včetně zaměstnanců či osob přítomných v nájemním, popřípadě služebním automobilu. Veřejnou produkcí se též rozumí zprostředkování autorsky chráněného obsahu v hudebních klubech, diskotékách a při pořádání módních přehlídek a tanečních vystoupení. Zprostředkování chráněného obsahu na pokojích ubytovacích zařízení je ošetřeno zákonem 168/2008 Sb. a sazba je stanovena zvláštním předpisem.

 


 

 

Přílohy:

Powered by WebSee.CZ   -   © 2005 by EpaX.cz